1. Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej.

1.1 Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze strony internetowej www.szkolenieobslugiklienta.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

1.2 Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej witryny www.szkolenieobslugiklienta.pl.

1.3 Właściciel strony zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości strony i modyfikowania jej, bez uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Jakiekolwiek zmiany w regulaminie wchodzą w życie wraz z umieszczeniem ich na tej stronie.

2. Definicje

2.1 Właścicielem strony, którym jest firma Michał Rusek Marketing Fanpage, ul. Bajana 49a/6, 54-129 Wrocław, NIP: 894-282-28-64.

2.2 Szkolenie Obslugi Klienta – internetowy serwis dostępny pod adresem www.szkolenieobslugiklienta.pl

2.3 Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2.4 Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez www.szkolenieobslugiklienta.pl na rzecz Użytkowników.

2.5 Serwis – serwis internetowy należący do Marketing Fanpage, umieszczony pod adresem www.szkolenieobslugiklienta.pl w ramach którego Marketing Fanpage świadczy usługi.

2.6 Administratorzy – należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Michała Ruska, odpowiedzialne za prowadzenie www.szkolenieobslugiklienta.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

2.7 Regulamin – niniejszy regulamin

3. Prawa Własność Intelektualnej

3.1 Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w www.szkolenieobslugiklienta.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w www.szkolenieobslugiklienta.pl kampanii promocyjnych.

3.2 Zabronione jest rozpowszechnianie, kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie komercyjne materiałów oraz wspomaganie lub umożliwianie osobom trzecim na łamanie powyższych zakazów.

4.Odpowiedzialność

4.1 Marketing Fanpage nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w www.szkolenieobslugiklienta.pl.

4.2 Użytkownik korzystający z serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w www.szkolenieobslugiklienta.pl, w szczególności naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

4.3 Marketing Fanpage wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z www.szkolenieobslugiklienta.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem www.szkolenieobslugiklienta.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

4.4 Marketing Fanpage nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania www.szkolenieobslugiklienta.pl w całości albo w części.

4.5 Marketing Fanpage nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu www.szkolenieobslugiklienta.pl.

5. Korzystanie z usług www.szkolenieobslugiklienta.pl

5.1 Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie www.szkolenieobslugiklienta.pl. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

5.2 Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

1. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie www.szkolenieobslugiklienta.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

2. Przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,

3. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

5.3 Zabrania się umieszczania w www.szkolenieobslugiklienta.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

1. Oprogramowania objętego prawami innych osób – bez właściwego upoważnienia,

2. Oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych.

3. Haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

5.4 Zamieszczanie w www.szkolenieobslugiklienta.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie mogą zostać usunięte przez Administratorów.

6. Polityka prywatności

6.1 Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

6.2 Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

6.3 Operator serwisu www.szkolenieobslugiklienta.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

6.4 Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

6.5 Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6.6 Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

6.7 Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

6.8 Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

6.9 Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia Serwisu

8.2 Marketing Fanpage zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

8.3 Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu podlegają wyłącznie prawom i sądom polskim.